Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Algemeen

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stoerhout Het Gooi, hierna genoemd opdrachtnemer, afgesloten leveringsovereenkomsten. Afwijkende bedingen binden opdrachtnemer slechts na schriftelijke akkoordbevinding van haar kant en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

1.2   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

1.3   Degene met wie opdrachtnemer, een leveringsovereenkomst sluit, hierna genoemd koper, wordt geacht deze voorwaarden te hebben ingezien en aanvaard.

1.4   Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan nietigheid blootstaan.

1.5   De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 | Aanbiedingen en offertes

2.1   Alle aanbiedingen c.q. offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Als een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door koper aanvaard, dan heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2   Opdrachtgever kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3   Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 | Annulering en teruggave

3.1   Als de koper de opdracht aan opdrachtnemer annuleert, is hij verplicht opdrachtnemer schadeloos te stellen door betaling van de door opdrachtnemer al gemaakte kosten, vermeerderd met 10% van de verkoopprijs.

3.2   Zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer mogen de goederen niet aan opdrachtnemer teruggestuurd worden. Eventuele kosten en het risico van retourzending komen voor rekening van de koper.

3.3   Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst gelijk en met directe ingang te ontbinden als:

 • De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de
  verplichtingen niet zal nakomen;
 • De koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
  overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Als door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
  oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
 • Als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van
  de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

3.4   Als de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.5   Als de opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daarop door enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

3.6   In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de gebruiker vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van zijn kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

3.7   Daar alles maatwerk is kan koper zich niet beroepen op de wet verkoop op afstand.

Artikel 4 | Prijzen

4.1   Als niet anders is overeengekomen of uitdrukkelijk vermeld gelden de prijzen inclusief 21% btw. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Prijzen zijn exclusief transportkosten tenzij is aangegeven dat deze inclusief zijn. Zie ook Artikel 7 lid 4.

4.2   Als  de koper na het sluiten van de overeenkomst bijzondere wensen schriftelijk kenbaar maakt ter zake van verpakking, wijze of termijn van aflevering en opdrachtnemer aan die wensen voldoet na schriftelijk akkoord, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de koper.

Artikel 5 | Prijswijzigingen

5.1   Iedere na de datum van de offerte of prijsopgave van opdrachtnemer optredende of doorwerkende verhoging van enige de kostprijs beïnvloedende prijsfactor geeft opdrachtnemer tot aan de datum van het tekenen van de orderbevestiging door de koper het recht de met opdrachtnemer overeengekomen prijs van de door haar te leveren goederen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften. Nieuwe prijzen zullen worden meegedeeld aan koper.

5.2   Iedere na de datum van ontvangst van de door koper ontvangen orderbevestiging van opdrachtnemer optredende of doorwerkende verhoging van enige de kostprijs beïnvloedende prijsfactor betrekking hebbende op de voor productie noodzakelijke grondstoffen geeft opdrachtnemer het recht de met koper overeengekomen prijs van de door haar te leveren eindproducten dienovereenkomstig redelijkerwijs te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften. Dit artikel betreft uitsluitend inkoopsprijzen van grondstoffen betrokken van derden waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

5.3   In geval van een prijsverhoging zoals genoemd onder 5.2 zullen de nieuwe prijzen worden medegedeeld aan de koper, die dan gerechtigd zal zijn de koopovereenkomst te annuleren per aangetekend schrijven binnen 14 dagen volgend op de mededeling van de prijsverhoging, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Als de koper binnen deze termijn de overeenkomst niet heeft opgezegd, wordt hij geacht akkoord te gaan met de verhoogde prijzen.

Artikel 6 | Betaling en Eigendomsvoorbehoud

6.1   Betaling van de koopprijs is verschuldigd netto contant bij aflevering. Opdrachtnemer is gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koopprijs te verlangen bij orders die een bepaald bedrag overstijgen. Voor alle opdrachten dient 50% van de totale som te worden voldaan bij het aangaan van de overeenkomst, de resterende 50% bij levering. De opdracht wordt ingedeeld zodra de aanbetaling binnen is. Als de zending af fabriek geleverd wordt, dient de volledige koopprijs voldaan te zijn alvorens afhaling mogelijk is.

6.2   Zolang wat aan opdrachtnemer door de koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele renten en kosten, niet is voldaan, behoudt opdrachtnemer het recht van de door opdrachtnemer geleverde goederen met betrekking tot het verschuldigde tot zekerheid van betaling. Deze goederen zijn echter geheel voor risico van de koper. Zie ook artikel 11 lid 3 t/m 6.

6.3   Bij nalatigheid in de betaling is de koper in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan 2% cumulatief per maand van het verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.4   Behalve de koopsom met de hiervoor omschreven rente is opdrachtnemer gerechtigd van de koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet-betaling van de koper zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin opdrachtnemer zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + btw van de hoofdsom, met een minimum van € 750,00.

6.5   Zakelijke kopers kunnen in overleg met en uitsluitend na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer goederen geleverd krijgen met een factuur, te voldoen strikt binnen de op factuur vermeldde termijn na levering met, als van toepassing, aftrek van de onder punt 6.1 genoemde verlangde aanbetalingen die dan reeds voldaan dienen te zijn. Consumenten ontvangen een factuur bij levering die bij levering dient te worden voldaan, als van toepassing met aftrek van onder punt 6.1 genoemde reeds ontvangen aanbetaling van maximaal 50%.

6.6   Als de koper zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met opdrachtnemer niet nakomt mag opdrachtnemer de nakoming van haar verplichtingen opschorten.

6.7   Koper is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.

6.8   Alle door gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de koper alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

6.9   Door gebruiker geleverde goederen, die als gevolg van lid 3 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6.10 Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.11 Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 7 | Levering

7.1   De levertijd gaat in na ontvangst van de aanbetaling.

7.2   Stoerhout het Gooi zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Stoerhout het Gooi is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.

7.3   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het wettelijk bepaald dat de koper de koop kosteloos en zonder ingebrekestelling mag ontbinden als niet geleverd wordt binnen 30 dagen. Uitzonderingen hierop kunnen zijn in geval van grote opdrachten of piekseizoen drukte. In geval de levertijd afwijkt van de standaard wordt koper hier van schriftelijk dan wel via email op de hoogte gesteld bij de opdrachtbevestiging.

7.4   Als moment van levering en moment waarop risico van de goederen overgaat naar koper geldt het moment waarop de te leveren goederen de fabriek of het kantoor of terrein van opdrachtnemer op weg naar de koper hebben verlaten of anderszins door opdrachtnemer aan de koper zijn verzonden of verstrekt.

7.5   Alle bestellingen worden na afspraak bezorgd. Afhalen is ook mogelijk. Voor bezorging worden bezorgkosten in rekening gebracht. Leveren van goederen is slechts gratis bij bepaalde aanbiedingen wanneer opdrachtnemer dat aangeeft (zie ook Artikel 4 lid 1).

7.6   Als koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt mag opdrachtnemer de nakoming van haar levering opschorten; met het produceren van bestelde goederen wordt begonnen eerst nadat de eerste aanbetaling (tenzij opdrachtnemer duidelijk aangeeft dat hier van wordt afgeweken) is ontvangen, ongeacht of hierdoor de afgesproken levertijd wordt overschreden.

Artikel 8 | Garanties en aansprakelijkheid

8.1   Opdrachtnemer garandeert gedurende één jaar de kwaliteit van de door opdrachtnemer geleverde en geproduceerde goederen.

8.2  Als de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de goederen ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

8.3  De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Stoerhout Het Gooi en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.

8.4  Als het door Stoerhout Het Gooi geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot het geen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie en aansprakelijkheid” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

8.5  Stoerhout Het Gooi is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

8.6  Ook is Stoerhout Het Gooi niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

8.7  Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

8.8  Opdrachtnemer mag verlangen dat het defecte product voor rekening en risico van de koper aan opdrachtnemer wordt teruggezonden om opdrachtnemer in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen. Verzending van het opnieuw afgestelde, gerepareerde of vervangende product aan de koper komt voor rekening van de opdrachtnemer.

8.9  Afzonderlijke verkochte losse onderdelen worden niet gegarandeerd en worden zonder enigerlei aansprakelijkheid van opdrachtnemer verkocht.

8.10 Iedere vorm van garantie komt te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de koper of derden aan de goederen wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken worden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of als deze worden ver- of bewerkt op een ander dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe als het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld extreme regenval of temperaturen), werking van het hout, krimpen en uitzetten, vooral voor (steiger)houten meubelen die binnen geplaatst worden, et cetera.

Artikel 9 | Klachten over levering

9.1   Iedere levering is te beschouwen als op zichzelf staand, zodat reclames op een bepaalde levering betrekking hebbende geen invloed kunnen uitoefenen op welke andere levering en/of daaruit voor de koper voortvloeiende verbintenis(sen) dan ook.

9.2   Reclames, die later dan 14 dagen na de leverdatum binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Koper wordt geacht bij levering de goederen te controleren op kwaliteit en/of kwantiteit en zichtbare gebreken, fouten of onvolkomenheden en deze kenbaar te maken aan opdrachtnemer door deze op de afleverbon aan te tekenen (en/of direct een email te sturen aan opdrachtnemer en hem hiervan in kennis stelt). Koper dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.3   Opdrachtnemer beslist of de goederen ten aanzien waarvan een reclame gegrond is bevonden zullen worden vervangen of gerepareerd. Voor kleine beschadigingen is opdrachtnemer gerechtigd de klant te vragen dit zelf bij te werken. Opdrachtnemer stelt hierbij de klant in de gelegenheid door bijvoorbeeld lak per pakketdienst toe te sturen.

9.4   Als de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventueel overige bestelde zaken.

9.5   De goederen mogen niet door de koper worden teruggestuurd of geweigerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Het verlenen van deze toestemming impliceert niet de erkenning dat de teruggezonden of geweigerde goederen een defect hebben of anderszins niet geschikt zijn.

9.6   Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

Artikel 10 | Wijzigingen

10.1  Aangezien het beleid van opdrachtnemer gericht is op voortdurende verbetering van haar goederen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor haar modellen te wijzigen, wanneer zij dat gerechtvaardigd of noodzakelijk acht. Opdrachtnemer is niet gehouden precies hetzelfde model te leveren in geval van bijbestellingen van goederen. Tevens kunnen wijzigingen worden doorgevoerd in een lopende opdracht wanneer opdrachtnemer dit noodzakelijk acht voor verbetering van het product.

Artikel 11 | Intellectueel eigendom

11.1  Opdrachtnemer behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke.

11.2  Bij het niet tot stand komen van een overeenkomst na een vrijblijvende offerte wordt de aanvrager van de offerte (opdrachtgever) geacht alle door opdrachtnemer gemaakte ontwerp tekeningen en verstrekte specificaties te retourneren aan opdrachtnemer; deze mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van ontwerpen bij een andere leverancier dan opdrachtnemer.

11.3  Bij het verstrekken van afbeeldingen van de door opdrachtnemer geleverde producten door opdrachtgever aan opdrachtnemer doet deze afstand van het auteursrecht op deze afbeeldingen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 12 | Overmacht

12.1  Als opdrachtnemer door overmacht niet kan leveren, d.w.z. elke omstandigheid die opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden toegerekend, zoals stakingen, natuurgeweld of doordat de leverancier van opdrachtnemer het desbetreffende (half)fabrikaat niet of niet langer levert, dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden als de toestand van overmacht blijvend is. Daaronder begrepen overmacht die tijdelijk is doch waarvan vast staat dat die langer dan 60 dagen zal duren of die in feite langer dan 60 dagen heeft geduurd.

12.2  In andere gevallen van tijdelijke overmacht blijft de overeenkomst van kracht doch worden de verplichtingen van partijen opgeschort totdat de toestand van overmacht ophoudt te bestaan.

12.3  Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 | Persoonsregistratie

13.1  De persoonsgegevens die worden vermeld op de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging en/of factuur, dan wel door ons zijn verkregen uit hoofde van onze dienstverlening, worden opgenomen in de persoonsregistratie die ons bedrijf van onze klanten heeft.

13.2  Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of voor andere (commerciële) doeleinden worden gebruikt dan die doeleinden die dienstig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

13.3  Persoonsgegevens worden bewaard om koper optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan levering van de bestelde goederen en onze garantieverplichtingen jegens koper te kunnen nakomen.

Artikel 14 | Toepasselijk recht

14.1  Op alle overeenkomsten tussen koper en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

14.2  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.3  Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 | Vindplaats en wijziging voorwaarden

15.1    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

15.2    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen koper en opdrachtnemer.

15.3    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 1 september 2019, te Naarden | versie 1.0

Waarom kiest u voor ons

 • U vraagt, wij maken …
 • 100% maatwerk
 • Handgemaakt
 • Uitstekende kwaliteit
 • Snelle levering

Openingstijden

Maandag 9.00 tot 18.00
Dinsdag 9.00 tot 18.00
Woensdag 9.00 tot 18.00
Donderdag 9.00 tot 18.00
Vrijdag 9.00 tot 18.00
Zaterdag op afspraak
Zondag gesloten
©2008 - 2024 Stoerhout Het Gooi | Kobaltstraat 3A | 1411 AM Naarden | T: 035 - 631 39 51 | info@stoerhout-hetgooi.nl
phonepinterest-squareenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram