Privacyverklaring

Privacyverklaring – Stoerhout Het Gooi

Deze privacyverklaring is opgesteld per 1 september 2019 | versie 1.0

U stelt vertrouwen in ons en daar zijn wij ons van bewust. Wij vinden het dan ook zeer belangrijk om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Stoerhout Het Gooi met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

De privacyverklaring van Stoerhout Het Gooi is van toepassing op onze website en alle diensten en producten van ons. Door gebruik te maken van de website en de cookies te accepteren geeft u aan de privacyverklaring te accepteren.

Welke informatie bevat onze privacyverklaring?

In deze privacyverklaring leest u:

 1. wat het toepassingsgebied is van onze privacyverklaring;
 2. wat persoonsgegevens zijn;
 3. welke persoonsgegevens wij verwerken van u;
 4. op basis van welke doelen en grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken;
 5. hoe wij uw persoonsgegevens beschermen;
 6. hoe wij vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens;
 7. of wij persoonsgegevens van u delen met derden;
 8. of onze website links bevat naar websites van derden en hoe wij hier mee omgaan;
 9. of wij persoonsgegevens verstrekken aan webapplicaties van derden (social media;
 10. hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 11. welke rechten u heeft mbt uw persoonsgegevens;
 12. hoe wij omgaan met klachten tav het gebruik van uw persoonsgegevens;
 13. hoe wij omgaan met wijzigingen in onze privacyverklaring;
 14. wat u kunt doen als u vragen heeft over onze privacyverklaring;
 15. wat onze contactgegevens zijn.

1. Wat is het toepassingsgebied van onze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Stoerhout Het Gooi persoonsgegevens verwerkt:

 1. Klanten en potentiële klanten;
 2. Bezoekers van onze werkplaats / showroom;
 3. Bezoekers van de website(s)
 4. Deelnemers aan bijeenkomsten van Stoerhout Het Gooi;
 5. Sollicitanten / stagiair(e)s;
 6. Alle overige personen die met ons contact opnemen of van wie wij persoonsgegevens verwerken, met uitzondering van onze medewerkers.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn persoonlijke gegevens (informatie) van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer, post- en/of e-mailadres en in sommige gevallen uw rekeningnummer, maar ook om bijvoorbeeld uw IP adres en het adres van de pagina die u bezoekt op onze website.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Bij de verzameling van uw persoonsgegevens letten wij er strikt op dat dit beperkt blijft tot de hoogst noodzakelijke informatie die nodig is voor de goede werking van de website van Stoerhout Het Gooi en de door u gevraagde diensten en/of producten die wij leveren.

Als u gebruik maakt van onze website verstrekt u bewust en onbewust allerlei informatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw IP-adres en welke browser u gebruikt. Ook houden wij bezoekerstatistieken bij om te bepalen hoe goed de website presteert. En om te bepalen wat er verbeterd kan worden aan de website om de gebruikerservaring te verbeteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

U kunt contact met ons opnemen als u een vraag heeft. U kunt dit o.a. doen via het contactformulier op onze website en via e-mail. Als u het contactformulier invult vragen wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, (zakelijk)telefoonnummer en(zakelijk)e-mailadres. Hiernaast bevat uw vraag mogelijk nog andere persoonsgegevens. Door het sturen van een e-mail aan ons verstrekt u ons ook persoonsgegevens. De bovenstaande gegevens worden door ons gebruikt om uw vraag of verzoek af te handelen.

Wij willen u graag informatie sturen over onze aanbiedingen en nieuwe producten. Dit doen wij via onze nieuwsbrief (commerciële e-mail). Op onze website kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Wij vragen u om uw voornaam, achternaam (bedrijfsnaam) en (zakelijk)e-mailadres in te vullen, zodat wij u nieuwsbrieven (commerciële e-mails)kunnen sturen. Naast deze gegevens verwerken wij ook uw IP-adres. Deze informatie is nodig om de communicatie via internet mogelijk te maken. Voor het gebruiken van de bovenstaande gegevens dient u vooraf uitdrukkelijk uw toestemming (op de website) te gegeven. Doordat u ons vooraf toestemming heeft gegeven mogen wij deze gegevens verwerken en u nieuwsbrieven (commerciële e-mails) sturen.

U kunt altijd uw toestemming zonder opgave van redenen intrekken. Onderaan de door ons verzonden nieuwsbrieven (commerciële e-mails) staat duidelijk vermeld hoe u van dit recht gebruik kunt maken.

4. Op basis van welke doelen en gronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De informatie die wij verzamelen of gebruiken wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. Tenzij wij hiervoor van te voren toestemming van u hebben ontvangen. Om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist vragen wij u uitdrukkelijk om uw toestemming. De gegevens die wij van u verwerken heeft in alle gevallen een wettelijke grond.

Wij willen u graag goed van dienst kunnen zijn. In bepaalde gevallen is het nodig dat wij uw persoonsgegevens opslaan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het:

 • verlenen van toegang tot onze website;
 • gebruik maken van functionaliteit op onze website;
 • verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • uitvoeren van overeenkomsten waarin u een van de partijen bent / afhandelen van uw betaling / uitvoeren transacties / diensten;
 • kunnen nakomen van onze wettelijke verplichtingen;
 • kunnen vertegenwoordigen van onze wettelijke (bedrijfs)belangen;
 • verzenden van onze nieuwsbrief / reclamefolder;
 • kunnen bellen / e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
 • afleveren van goederen / producten / diensten bij u.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. Wij zorgen er voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden door ons beveiligd opgeslagen. Wij spannen ons naar redelijkheid in om onze systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. Wij maken hiervoor gebruik van passende organisatorische en technische maatregelen. Rekening houdend met de huidige stand van de techniek. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen tot uw persoonsgegevens toegang hebben en dat de toegang is afgeschermd. Dit eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

6. Gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De verzamelde persoonsgegevens verstrekken wij in principe niet aan derde partijen. Tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt, u voorafgaand toestemming heeft gegeven of in de gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

7. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens van u delen met derden. Het gaat dan om:

 • Vrachtvervoerders;
 • Betaalorganisaties;
 • Dienstverleners;
 • Adviseurs, accountants.

Met alle partijen die uw persoonsgegevens ontvangen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van de persoonsgegevens. Deze partijen verwerken alleen gegevens ten behoeve van ons en voor geen enkel andere doel.

8. Bevat onze website links naar websites van derden?

Sommige pagina’s van onze website bevatten links naar de websites van derden. Onze privacy- en cookie verklaring is niet van toepassing op de websites van derden. Wij kunnen er niet voor instaan dat derden op een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Voordat u van onze website gebruik maakt raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen.

9. Verstrekken wij persoonsgegevens aan webapplicaties  van derden (social media)?

Wij hebben op onze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen “liken” (promoten) of te delen op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram en Youtube. De buttons werken met stukjes code die afkomstig zijn van deze social media kanalen. Met de code worden cookies geplaatst. Wij hebben hier geen invloed op. Het is verstandig om regelmatig de privacyverklaring van deze social media kanalen te lezen om te bekijken wat zij met uw gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Wij maken ook gebruik van MailChimp voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven.

Deze partijen stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel van de desbetreffende applicatie/dienst. De gegevens worden niet verder verspreid. In enkele gevallen kan de informatie intern worden gedeeld. Onze medewerkers zijn verplicht om op een vertrouwelijke manier met de gegevens om te gaan.

10. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons in overeenstemming met de wet en niet langer dan noodzakelijk bewaard om de genoemde doeleinden in deze privacyverklaring en onze cookieverklaring te bereiken. Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

De wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten, wordt door ons gehanteerd. Deze bewaartermijn wordt door ons alleen gehanteerd als op grond van de belastingwetgeving de gegevens zo lang bewaard moeten worden. De termijn van 7 jaar is bijvoorbeeld verplicht voor factuur- en betaalgegevens op grond van belastingwetgeving.

De overige gegevens zoals de gegevens die op of via de website worden verstrekt (inclusief eventuele persoonsgegevens) worden door ons uiterlijk 5 jaar vanaf het moment van vastlegging bewaard. Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief worden uw gegevens bewaard totdat u zich weer afmeld voor de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief.

11. Welke rechten heeft u mbt uw persoonsgegevens?

Hebt u vragen of wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? U kunt altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • het laten corrigeren van foutieve gegevens;
 • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens (tenzij dit bij wet verboden is vanwege bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijn);
 • intrekken van uw toestemming voor gebruik van uw gegevens;
 • uw gegevens door ons te laten overdragen aan een derde partij;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw gegevens.

U heeft het recht de gegevens in een leesbare vorm van ons toegestuurd te krijgen. Als u van dit recht gebruik wilt maken kunt u een mail sturen naar info@stoerhout-hetgooi.nl. Wij verwerken uw verzoek binnen 20 werkdagen.

Let op! Geef altijd duidelijk aan wie u bent. Wij kunnen u vragen uzelf te identificeren voordat wij u gegevens toesturen, aanpassen of verwijderen. Dit doen wij om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen.

12. Hoe gaan wij ermee om als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij helpen u graag als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen ons uiterste best doen om in gezamenlijk overleg met u de klacht op te lossen.

Bent u daarna echter nog steeds van mening dat uw persoonsgegevens door ons oneigenlijk worden gebruikt of bent u niet tevreden over de wijze waarop wij zijn omgegaan met uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht over ons in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Hoe gaan wij om met wijzigingen in onze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring is o.a. afgestemd op de mogelijkheden en het gebruik van de website van Stoerhout Het Gooi. Onze website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Aanvullingen, aanpassingen en weglatingen kunnen leiden tot aanpassingen in onze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring zonder enige vorm van kennisgeving vooraf. Elke aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd.

Wij raden u aan onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van de inhoud van onze meest recente versie.

14. Heeft u vragen over onze privacyverklaring?

Wij controleren regelmatig of wij nog aan het privacybeleid voldoen. Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op.

15. Wat zijn onze contactgegevens?

Stoerhout Het Gooi B.V.
Kobaltstraat 3A
1411 AM Naarden

E-mail: info@stoerhout-hetgooi.nl

Tel: 035 – 631 39 51

KvK-nummer: 757 245 61

Waarom kiest u voor ons

 • U vraagt, wij maken …
 • 100% maatwerk
 • Handgemaakt
 • Uitstekende kwaliteit
 • Snelle levering

Openingstijden

Maandag 9.00 tot 18.00
Dinsdag 9.00 tot 18.00
Woensdag 9.00 tot 18.00
Donderdag 9.00 tot 18.00
Vrijdag 9.00 tot 18.00
Zaterdag op afspraak
Zondag gesloten
©2008 - 2024 Stoerhout Het Gooi | Kobaltstraat 3A | 1411 AM Naarden | T: 035 - 631 39 51 | info@stoerhout-hetgooi.nl
phone pinterest-square envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram